Các tín đồ Mác Lê vào đây mà phản biện đi nào

Các tín đồ Mác Lê vào đây mà phản biện đi nào?
“Định lý Gödel chỉ ra rằng chủ nghĩa duy vật, bao gồm logic máy móc và tư duy cơ giới thô thiển, đã tự bịt mắt trước sự thật – thế giới hiện thực rộng hơn thế giới nhận thức ; thế giới nhận thức rộng hơn tư duy khoa học; tư duy khoa học rộng hơn tư duy logic máy móc… Nói cách khác, có nhiều chân lý nằm bên ngoài thế giới nhận thức bằng thực chứng và logic – khoa học duy vật không bao giờ đủ để nhận thức được chân lý đầu tiên, chân lý cuối cùng và chân lý toàn thể. Muốn nhận thức sâu hơn và rộng hơn về thế giới, bắt buộc con người phải sử dụng nhiều phương pháp nhận thức khác nhau để tiệm cận tới chân lý. Những phương pháp nhận thức này tuy khác nhau, nhưng bổ sung cho nhau, trong đó trực giác đóng vai trò định hướng dẫn đường.”
See Translation

4 thoughts on “Các tín đồ Mác Lê vào đây mà phản biện đi nào

  1. thì có ông chả bảo “tôi nghĩ nó tồn tại thì nó tồn tại” sau đó tự vả vào mồm còn gì. 😀

    1. Em chỉ có biết là chủ nghĩa duy nhất….đó là vợ em…vợ em nó nói gì….thì đó là kim chỉ nam

Comments are closed.