GIẢI PHÁP LÂU DÀI:

GIẢI PHÁP LÂU DÀI:
1. Quy định chi tiết thời gian, địa điểm, nội dung ĐTMcần công khai, đơn vị thực hiện ĐTM để mọi người dân đều có thể giám sát, phản biện;
2. Chuẩn hoá hội đồng ĐTM cho từng loại lĩnh vực để tránh tình trạng hội đồng ĐTM hình thức;
3. Chuẩn hoá điều kiện thành lập và hoạt động của các đơn vị tư vấn ĐTM để nâng cao chất lượng tư vấn ĐTM. Song song với nó là chế tài đủ mức răn đe đối với đơn vị tư vấn ĐTM;
4. Xây dựng quy trình và chuẩn hoá bộ tiêu chí ĐTM cho từng lĩnh vực để đảm bảo mọi báo cáo ĐTM trình hội đồng ĐTN đã được xem xét ở tất cả góc độ/khía cạnh/yếu tố và đã được triển khai đúng trình tự thủ tục;
5. Tạo ra cơ chế để chủ đầu tư không thể chi phối hoặc chi phối không đáng kể vào báo cáo ĐTM của đơn vị tư vấn ví dụ: chủ đầu tư không được phép thuê đơn vị tư vấn ĐTM mà phải để đơn vị trung gian có chức năng quản lý về môi trường thuê.
6. ĐTM phải được thực hiện trước khi giấy chứng nhận đầu tư dự án. Việc này sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước có đầy đủ thông tin khi ra quyết cấp giấy chứng nhận đầu tư và nhà đầu tư cũng tránh được tình trạng tiền mất tật mang.
See Translation