Kiểm soát hôn nhân cận huyết thống theo pháp luật Việt Nam

Kiểm soát hôn nhân cận huyết thống theo pháp luật Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54122
#honhancanhuyet
#luathonnhanvagiadinh
#phapluatvietnam
Luận văn bao gồm các nội dung sau:
– Nghiên cứu các vấn đề lý luận, cơ sở pháp lý và thực tiễn của kiểm soát hôn nhân cận huyết theo pháp luật Việt Nam.
– Thực trạng hôn nhân cận huyết thống và pháp luật kiểm soát hôn nhân cận huyết thống ở Việt Nam hiện nay.
– Đề xuất những giải pháp chủ yếu để hoàn thiện pháp luật kiểm soát hôn nhân cận huyết thống và những giải pháp khác để hạn chế tình trạng hôn nhân cận huyết thống.
See Translation