“Lĩnh vực thứ nhất là trí tuệ nhân tạo (AI)

“Lĩnh vực thứ nhất là trí tuệ nhân tạo (AI). Chúng ta mới chỉ bắt đầu việc vận dụng AI để làm cho cuộc sống của con người trở nên hiệu quả và sáng tạo hơn.
Lĩnh vực thứ hai là năng lượng, bởi vì làm cho năng lượng trở nên sạch, có giá cả phải chăng, và đáng tin cậy sẽ là những vấn đề sống còn đối với nhiệm vụ chống đói nghèo và chống biến đổi khí hậu.
Và lĩnh vực thứ ba là sinh học, một lĩnh vực với những cơ hội nhằm giúp con người sống lâu hơn, sống lành mạnh hơn”.