Những khi khó mình lại tìm Chúa và ở lại bên những người thân yêu để rồi lại bước đi để chứng minh cuộc đời chỉ sinh kết hoa trái khi mình còn đi

Những khi khó mình lại tìm Chúa và ở lại bên những người thân yêu để rồi lại bước đi để chứng minh cuộc đời chỉ sinh kết hoa trái khi mình còn đi, đi tới cùng. Dẫu có gì cũng có Chúa cùng đi. Ngài sẽ bênh đỡ chở che tôi khi ngày nguy khốn có đi tới vì hoặc thắng vinh quang khải hoàn hoặc sẽ đổ máu và đi về nơi được sinh ra trong tình yêu Thiên Chúa là về hưởng nhan Thánh Chúa. Tôi chỉ chọn 1 và nếu đường có khó nhất mà không có chọn lựa vì Ngài cần tôi minh chứng tình yêu Của Thiên Chúa là tình yêu cứu chính mình nhờ biết tha thứ và cầu nguyện cho mọi sự nên tốt thì khi chỉ còn đường đó – mình sẽ chọn 2.