Thầy Donald Trump từng nói:

Thầy Donald Trump từng nói:
Đến lúc cuối cùng, bạn sẽ không được đánh giá bởi những gì đã cam kết thực hiện, mà bởi những gì bạn đã hoàn thành.
Không có đam mê, bạn không có năng lượng; không có năng lượng, bạn không có cái gì. Không có gì tuyệt vời trên thế giới được làm xong mà không có đam mê trong đó.
Hãy xem các huynh đệ cam kết và chiến thắng!
Yêu mến Vương cùng thả tim, bấm Like, Share và Tag nếu bạn nhận được bài học cho mình.
Cho Vương biết cảm xúc và bài học nào đang có bên trong bạn ngay bây giờ, cùng hành động nào!
#NguoiKetnoiTinhyeuthuong
#Giup100TrieuNguoi_HanhphucThanhcong
#ChuyengiaHuanluyenHuyenthoaiThegioi_KhaimoTiemnangConnguoi_ChualanhThanTamTri
#DoanhnhanGiaoducHuyenthoaiThegioi_DaTyphuTuthan
#SinhtracVantay
#HTV
#MasterCoachBillHuynh_HuynhTriVuong
See Translation